Chia sẻ lợi ích công bằng

Là một Doanh nghiệp Trách nhiệm xã hội, chúng tôi nhận thức sâu sứ mệnh...

Môi trường sống

Bằng việc áp dụng quy trình Nông nghiệp sinh thái/tuần hoàn trong chăn nuôi nhằm...

Sức khỏe cộng đồng

Thông qua việc hỗ trợ và giám sát chặt chẽ người chăn nuôi áp dụng...

Chăn nuôi có “đạo đức”

Hướng đến một hệ sản xuất nông nghiệp sinh thái bền vững, lợn đen Xứ...