Lợn đen Xứ Mường – Câu Chuyện lấy thị trường làm trung tâm xây chuỗi

Thương hiệu “Lợn đen xứ Mường” giúp thay đổi căn bản tư duy chăn nuôi...